top of page

Vad är Plan- och bygglagen (PBL) ?


Plan- och bygglagen, (PBL) är en lag i Sverige som reglerar hur vi ska bygga och renovera byggnader som påverkar miljön och människorna i Sverige. PBL innehåller bland annat bestämmelser som gör alla kommuner skyldiga att upprätta en översiktsplan för hela kommunen. Lagen innehåller också föreskrifter om detaljplaner, bygglov, tillsyn, byggen utan bygglov och hur kommunernas byggnadsnämnder ska arbeta. Kort sagt så är PBL en lag som som förklarar hur och vart vi får bygga.


PLAN OCH BYGGLAGENPlan- och bygglagen är grunden för detaljplaner. All reglering i detaljplan måste ha stöd i PBL. I en detaljplan ska det beskrivas om vad som får byggas och vart det får byggas. Det ska även regleras om hur mark- och vattenområden ska bevaras och användas. Kommunerna måste följa PBL när de ska upprätta en detaljplan för ett område.


Plan- och bygglagen är en viktigt lag som reglerar samhället krav på hur vi ska bygga, för att vi inte ska skada eller förstöra för varandra. Det är många krav som vi måste följa när vi bygger, ett exempel är att vi inte får bygga 4.5 meter närmare till grannen utan att ha ett grannemedgivande. PBL beskriver om vilka regler och krav som gäller för bygglovsprocessen. Plan- och bygglagen tar hänsyn till människan och vill bidra till en god samhällsutveckling med lika villkor och goda levnadsförhållanden för alla som bor i Sverige. Byggnadsnämnden bedömer din ansökan så att den uppfyller de krav som finns i PBL.

Förutom Plan- och bygglagen, så kan det vara bra att veta vad Plan- och byggförordningen är och Boverkets Byggregler.

Comments


bottom of page