KONSTRUKTIONSRITNINGAR

VAD ÄR KONSTRUKTIONSRITNINGAR?

Konstruktionsritningar, även förkortat K-ritningar beskriver i detalj hur byggnaden skall byggas. Kommuner kräver ibland att du lämnar in konstruktionsritningar tillsammans med bygglovsritningar för att ansöka om bygglov. De främsta skälen till att du behöver konstruktionsritningar är för att:

 • Ritningarna används vid det tekniska samrådet, för att visa att byggnaden uppfyller internationella konstruktionsregler.

 • Ritningarna används för att ta in offerter från byggentreprenörer. Detaljerade konstruktionsritningar gör det enklare att jämföra olika offerter.

Byggherren använder konstruktionsritningarna för att bygga efter. Om byggnaden är detaljerad och genomtänkt resulterar det ofta med ett bra slutresultat, vilket sparar en hel del tid och pengar.

Konstruktionsritningar omfattar vanligtvis:

 • Grundplan

 • Stomplan

 • Bjälklagsplan

 • Takplan

 • K-sektioner

 • Detaljer

 • Väggelevationer

 • Översiktliga 3D-vyer stommen

Konstruktionsritningar skall projekteras på ett sådant sätt att:

 • Byggnadsverket inte rasar

 • Inte får större deformationer

 • Inte skadar andra byggnadsdelar, installationer eller fast utrustning

 

Konstruktionsritningar och beräkningar skall göras i enlighet med Boverkets konstruktionsregler, EKS och eurokoder. I dessa regler ställs krav på bärförmåga, stadga och beständighet och finns att läsa mer om i 8 kap. 4 § i Plan- och bygglagen 

Det är viktigt att konsulter med rätt expertis utför dina konstruktionsritningar och beräkningar, för att ditt projekt inte skall få allvarliga konsekvenser i framtiden. Konstruktionsritningar är dyrare än vanliga bygglovsritningar, eftersom det kräver mer tid och noggrannhet.

VAD ÄR KONSTRUKTIONSBERÄKNINGAR?

Beräkningar som man noggrant kalkylerar utifrån byggnadens dimensioner och material. Konstruktionsberäkningar har stor betydelse vid projekteringen av konstruktionsritningar. Beräkningarna görs efter underlaget som vi får av dig tillsammans med dessa faktorer:

 • Egenvikt

 • Snölaster

 • Vindlaster

 • Mänskliga faktorer

VILKA KONSTRUKTIONSRITNINGAR BEHÖVS?

 • Vid små projekt som tillbyggnad och ombyggnad är det endast de byggnadsdelarna som är nya som behöver redovisas i konstruktionsritningar.

 • Förankringar och anslutningar mellan nya och befintliga byggnadsdelar behöver redovisas konstruktionsritningar.

 • Vid tillbyggnader och ombyggnader kan ibland konstruktören behöva åka ut på platsbesök för att kunna göra en bedömning av förutsättningarna som finns på tomten.

 • Vid små byggnadsprojekt krävs ibland inga konstruktionsritningar utan endast en teknisk beskrivning. Om du beställer prefabricerade eller färdiga byggelement så kan konstruktionsritningar finnas hos leverantören, som du kan använda dig av vid montering eller vid det tekniska samrådet med kommunen.

HUR LÅNG TID TAR DET ATT PROJEKTERA KONSTRUKTIONSRITNINGAR?

Beroende på projektets komplexitet och storlek tar det cirka 2-6 veckor att färdigställa konstruktionsritningar.

VILKET UNDERLAG BEHÖVER VI FÖR ATT PROJEKTERA KONSTRUKTIONSRITNINGAR?

För att vi ska kunna hjälpa dig med konstruktionsritningar behöver vi ha befintliga relationshandlingar som berör ditt byggnadsprojekt.

VAD KOSTAR KONSTRUKTIONSRITNINGAR?

Priset för konstruktionsritningar skiljer sig från projekttyper. Nedan listas några vanliga projekttyper med priser:

 • Nybyggnation av villa 20 000 – 40 000 kr

 • Tillbyggnad av villa 15 000 – 25 000 kr

 • Altan 8 000 – 15 000 kr

 • Avväxling av bärande vägg 6 000 – 15 000 kr

Priset för konstruktionsritningar är dyrare än arkitektritningar, vilket beror på att dessa ritningar kräver mer arbetstimmar. Alla projekt är unika bör hanteras individuellt utifrån deras egna förutsättningar, därför vill vi att du kontaktar oss när du är i behov av arkitekt eller konstruktionsritningar.

Exempel på konstruktionsritningar

Exempel 1
Exempel 2
Exempel 3
Exempel 4
Exempel 5
Exempel 6
Exempel 7
Exempel 8
Exempel 9
Exempel 10
Exempel 11
Exempel 12