top of page

Vad är Boverkets Byggregler (BBR)?📘

Boverkets byggregler, BBR, är en samling av föreskrifter och allmänna råd som fastställs av Boverket och gäller för svenska byggnader. BBR innehåller regler om de flesta tekniska egenskapskraven i Plan- och bygglagen. Reglerna i BBR handlar också om utformningskrav och tomtkrav i PBL. BBR gäller för nybyggnation, tillbyggnader och ombyggnader.


BYGGLOV ALTAN
I Boverkets byggregler finns regler till olika utformningskrav.

  • Om byggnaden är lämplig för sitt ändamål

  • Om byggnaden är tillgänglig för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga.

Kommunen bedömer det du ska bygga och ställer krav på att du ska följa BBR och PBL. Om du uppfyller kraven eller visar att du kommer att uppfylla kraven när du bygger så kommer du att få ett startbesked från kommunen. Om du som byggherren inte följer kraven, så kan byggnadsnämnden stoppa ditt bygge och ta ut sanktionsavgifter. Samma regler gäller oavsett om det är bygglovspliktig eller om du endast behöver göra en bygganmälan.


Det är byggherren som ansvarar för att följa BBR och PBL. En byggherre är den som uppför eller låter någon annan utföra projekterings och byggnadsarbetet för sin egen räkning. Byggherren är i de flesta fall den som äger fastigheten.


BBR ställer även krav på byggprodukter. När du bygger din byggnad så måste du bygga med material som uppfyller tekniska krav på säkerhet, energi och brand.BBR är indelad i 8 avsnitt. De första kapitlen är väldigt grundläggande som handlar om allmänna regler.


  • Avsnitt 3 handlar främst om tillgänglighet och bostadsutformning.

  • Avsnitt 4 handlar om bärförmåga.

  • Avsnitt 5 handlar om brandkraven.

  • Avsnitt 6 handlar om hygien, hälsa och miljö kraven.

  • Avsnitt 7 handlar om ljudnivåer.

  • Avsnitt 8 handlar om säkerhet

  • Avsnitt 9 handlar om Energi

BBR ska följas när du bygger eller ändrar en byggnad. I BBR kan du även läsa om regler som gäller för rivning och markarbeten. Byggnadsnämnden får göra mindre avvikelser från BBR. Vad för typ av avvikelser som de får göra är svårt att säga på förhand.


bottom of page