KONTROLLANSVARIG

Job%2520Interview_edited_edited.jpg

VAD GÖR EN KONTROLLANSVARIG?

En kontrollansvarig (KA) skall hjälpa byggherren att se till att alla kontroller utförs enligt kraven i bygglagstiftningen. Kraven som ställs på en kontrollansvarig är att de måste vara certifierade och ha den kunskap, lämplighet och erfarenhet som behövs för uppgiften. Den kontrollansvarige ska hjälpa byggherren med att ta fram kontrollplan för den aktuella åtgärden. Den kontrollansvarige ska även ha en självständig ställning i förhållande till den som utför den åtgärd som skall kontrolleras.

En kontrollansvarig ska enligt PBL:

   1. Biträda byggherren med att upprätta förslag till den kontrollplan som krävs och att identifiera avfall och återanvändbara byggprodukter som bygg- och rivningsåtgärderna kan ge upphov till,

   2. Se till att kontrollplanen och gällande bestämmelser och villkor för åtgärderna följs samt att nödvändiga kontroller utförs,

   3. Vid avvikelser från föreskrifter och villkor som avses i 2 informera byggherren och vid behov meddela byggnadsnämnden,

   4. Närvara vid tekniska samråd, besiktningar och andra kontroller samt vid byggnadsnämndens arbetsplatsbesök,

   5. Dokumentera sina byggplatsbesök och notera iakttagelser som kan vara av värde vid utvärderingen inför slutbeskedet,

   6. Avge ett utlåtande till byggherren och byggnadsnämnden som underlag för slutbesked, och

   7. Om den kontrollansvariga lämnar sitt uppdrag, meddela detta till byggnadsnämnden.

Om en kontrollansvarig inte utför sina uppgifter enligt kraven ovan, ska byggherren omedelbart underrätta byggnadsnämnden.

Om en kontrollansvarig har lämnat sitt uppdrag, ska byggherren föreslå en ny kontrollansvarig.

affärsman

NÄR BEHÖVS EN KONTROLLANSVARIG?

Vid utförande av de flesta anmälningspliktiga åtgärder skall det finnas en kontrollansvarig, exempel vid bygglov, rivningslov och marklov. Vid enklare projekttyper krävs ingen kontrollansvarig, detta bedöms på att byggherren kan uppfylla sitt ansvar utan stöd av en kontrollansvarig. De åtgärder som avses finns att läsa här.

Om du är osäker om kontrollansvarig krävs för just ditt projekt ska du kontakta din kommun (byggnadsnämnden). Det är byggnadsnämnden i din kommun som bestämmer om ditt projekt kräver kontrollansvarig eller inte.

Business Meeting

VEM CERTIFIERAR KONTROLLANSVARIGA?

Det finns två certifieringsorgan som certifierar Kontrollansvariga enligt PBL: KIWA Sverige AB och RISE Certifiering

CV

VAR HITTAR JAG KONTROLLANSVARIGA?

På Boverket.se finns listor på landets alla certifierade kontrollansvarig. Vi hjälper dig när du behöver en kontrollansvarig i städerna som visas nedan: