top of page

BEHÖVER DU EN KONTROLLANSVARIG TILL DITT PROJEKT?

Vi hjälper dig med en certifierad kontrollansvarig till ditt projekt till ett fast pris.

Kontrollansvarig

VAD GÖR EN KONTROLLANSVARIG?

En kontrollansvarig, även kallad KA ska kontrollera och hjälpa dig som byggherren och se till så att alla kontroller utförs enligt kraven i bygglagstiftningen. Alla kan inte arbeta som KA, en kontrollansvarig måste vara certifierad och ha god kunskap och erfarenhet inom byggnadsbranschen. En KA hjälper dig med att ta fram en kontrollplan för ditt projekt.

Den kontrollansvarige personen ska även vara med vid möten som du har med handläggaren från kommunen, exempel vid det tekniska samrådet och besiktningar. Din KA ska även  skriva ett utlåtande som ska vara underlag för byggnadsnämndens slutbesked.

 

En kontrollansvarig får inte vara KA för sitt egna projekt. En KA måste ha en självständig ställning i förhållande till byggherren, med detta menas att du får inte anlita en KA som arbetar i samma företag eller är släkt med dig. 

En kontrollansvarig ska enligt PBL:

 

  • Hjälpa byggherren med att upprätta kontrollplan 

  • Se till så att kontrollplanen följs och att alla kontroller utförs. 

 

  • Informera byggherren och även meddela byggnadsnämnden om man inte följer de handlingarna som man lämnat in till kommunen för bygglovet och startbeskedet. 

 

  • Den kontrollansvariga ska delta vid tekniska samråd, besiktningar och andra kontroller samt vid byggnadsnämndens arbetsplatsbesök. 

 

  • Dokumentera sina byggplatsbesök och skriva ett protokoll som kan behövas för utvärderingen inför slutbeskedet. 

 

  • Lämna ett utlåtande till byggherren och byggnadsnämnden som underlag för slutbesked

Om en kontrollansvarig inte utför sina uppgifter enligt kraven ovan, ska byggherren meddela  byggnadsnämnden.

NÄR BEHÖVS EN KONTROLLANSVARIG?

Du behöver vanligtvis en KA när du ska ansöka om bygglov, rivningslov eller marklov. Om du tänkt att bygga något som inte kräver att du ansöker om bygglov eller gör en bygganmälan så behöver du ingen kontrollansvarig. Du måste ange vem som ska vara din KA i din ansökan/bygganmälan när du ska bygga ett nytt bostadshus, fritidshus, tillbyggnad eller en åtgärd som påverkar konstruktionen. Om du inte anger vem som ska vara din KA när du behöver en KA till ditt projekt, så kommer kommunen att kontakta dig när de handlägger din ansökan och efterfråga om vem som ska vara din KA. En KA behövs vanligtvis inte, när du ska bygga något litet som exempelvis en altan eller ett plank. 

 

Om du är osäker om kontrollansvarig krävs för just ditt projekt ska du kontakta byggnadsnämnden i din kommun. Det är byggnadsnämnden i din kommun som bestämmer om ditt projekt kräver kontrollansvarig eller inte. 

PRIS FÖR CERTIFIERAD KONTROLLANSVARIG 

Vi har marknadens bästa pris på bygglovsritningar och vi hjälper även dig med att hitta marknadens mest prisvärda kontrollansvarig person som hjälper dig med att få ett startbesked och slutbesked. Det spelar ingen roll om var du bor, vi har kontakt med många certifierad kontrollansvarig runt om i hela landet som hjälper dig med ditt bygglov och ditt bygge. Oavsett om du ska bygga något litet som exempelvis en tillbyggnad eller ett stort bostadshus, så ordnar vi en kontrollansvarig till marknadens bästa pris, som hjälper dig med alla möten med kommunen och som lämnar ett utlåtande som ska vara underlag för byggnadsnämndens slutbesked. 

HUR EN KONTROLLANSVARIG HJÄLPER DIG MED DITT PROJEKT

1

2

3

4

5

6

7

Godkänt bygglov

När du får ett beviljat bygglov från kommunen så kommer kommunen i de flesta fall kräva tekniska handlingar beroende på vad för typ av projekt du tänkt att bygga. Tekniska handlingar kan exempel vara konstruktionsritningar, VVS-ritningar och brandskyddsbeskrivning. Den kontrollansvarige personen kan hjälpa dig med att

beställa tekniska handlingar som du behöver lämna in till kommunen. Tekniska handlingar tar oftast längre tid att få klart jämfört med bygglovsritningar. Det är viktigt att du väljer rätt person som kontrollansvarig för ditt projekt. Den kontrollansvariga personen ska vara kunnig inom bygg och kunna svara på dina frågor. 

 

Analysera risker

Det är viktigt att din kontrollansvarig hjälper dig med att analyserar riskerna med ditt projekt i ett tidigt skede för att ditt projekt inte ska få några allvarliga konsekvenser i framtiden och så att du slipper få en massa onödiga kostnader. Med hjälp av en riskbedömning så vet du som byggherre och den kontrollansvariga vilka risker det finns med ditt projekt. Det kan exempelvis vara så att en lastbil inte kommer in på din tomt, vilket kan medföra att det blir förseningar och dyra kostnader att åtgärda i efterhand. 

 

Skapa en kontrollplan

Om du inte redan har skapat ett en kontrollplan som är ett dokument som innehåller de kontrollerna som behövs för att säkerställa att du bygger enligt PBL, så hjälper din kontrollansvariga dig med det. 

Tekniskt samråd och startbesked

Innan du börjar bygga, så måste du få ett startbesked från byggnadsnämnden i din kommun. 

Inför det tekniska samrådet, så behöver alla tekniska handlingar som krävs för ditt projekt vara klara. Den kontrollansvarige kommer tillsammans med dig som byggherre granska och gå igenom handlingarna med en byggnadsinspektör från kommunen. När ni har tittat igenom alla handlingar så kommer byggnadsinspektören från kommunen att avgöra om ni får ett startbesked eller om ni behöver komplettera något innan ni får börja med byggarbeten. Kommunerna har oftast tekniska samråd på distans, genom Zoom eller Teams. 

 

Starta igång med att bygga

Innan hantverkarna börjar bygga, så kommer din KA att gå igenom kontrollplanen med alla som är inblandade i bygget. Den kontrollansvarige kommer att berätta om vilka risker det finns med ditt projekt samt berätta om hur kontrollplanen ska följas och vilka egenkontroller som behöver göras under bygget. Det är byggherren som har det yttersta ansvaret för att ditt projekt följer bygglagstiftningen. 

Kontrollansvarig besöker ditt byggnadsprojekt 

Kommunens byggnadsinspektör kommer tillsammans med den kontrollansvarige personen att besöka din byggarbetsplats ett par gånger för att kontrollera ditt bygge så att byggherren följer de regler och krav som ställs på er när ni bygger. Din KA besöker även bygget ibland utan att en byggnadsinspektör följer med, för att se till så att byggherren följer kontrollplanen. Efter att din KA och inspektören från kommunen hälsat på er arbetsplats, så upprättar din KA ett protokoll med anteckningar från besöket. Dessa anteckningar ligger som grund för utlåtandet längre fram när ni ska få ett slutbesked. 

 

Slutbesked

När du får ett slutbesked från kommunen, så får du nyttja din byggnad. För att få ett slutbesked måste byggherren visa att bygget har byggts enlig alla krav och villkor. 

Din KA kan hjälpa dig med att ansöka om ett slutbesked.

På Boverket.se finns listor på landets alla certifierade kontrollansvarig. Vi hjälper dig när du behöver en kontrollansvarig i Göteborg.

bottom of page