top of page

BYGGHANDLINGAR

Vad är bygghandlingar?

Business Meeting_edited_edited.jpg

Vid mindre projekt såsom ombyggnationer och tillbyggnader kan beställaren/entreprenören använda bygglovsritningarna till bygghandlingar. Vid större projekt som till exempel nybyggnation och större ombyggnader kräver beställaren/entreprenören att utförligare bygghandlingar tas fram. Bygghandlingar är juridiskt bindande och det är bygghandlingarna som fungerar som kontraktsunderlaget mellan dig som byggherre och byggentreprenören. Bygghandlingar beskriver exakt vad som skall byggas och det fungerar även som besiktningsunderlag när besiktningen av byggnadsprojektet ska genomföras. Bygghandlingar ska förutom vid byggandet och besiktningen användas som underlag för byggnadsentreprenörernas kostnadsberäkningar i samband med upphandlingar av entreprenader och material. Det är viktigt att material och kulörer med mera anges på bygghandlingarna för att kostnadskalkylen ska bli rätt.

Bygghandlingar är ritningar och dokument som beställaren/entreprenören utgår ifrån när de bygger projektet. Bygghandlingar består av dokument som används vid byggandet dvs ritningar, teknisk beskrivning, rumsbeskrivningar och uppställningar. Bygghandlingarna omfattar även handlingar för konstruktion och VVS som projekteras parallellt. Man brukar vänta med att projektera bygghandlingar tills man fått bygglovet godkänt. Bygghandlingar är detaljerade ritningar med mer information jämfört med enkla bygglovsritningar. Kommunen behöver inga bygghandlingar för att bedöma en bygglovsansökan. 


 

Bygghandlingar ska förmedla information mellan olika discipliner som arbetar i projektet. För att i byggnadsprojektet ska förstå varandra, så är det viktigt att alla arbetar enligt samma regler och standarder. Olika handlingar bör komplettera varandra så att man får en tydligt bild på vad man ska bygga. I Sverige används Bygghandlingar-90, som ges ut av SIS ( Swedish Standards Institute) som även består av rekommendationer för redovisning i CAD. Regler för hur man ritar, måttsättning, beteckningar, symboler finns som svensk standard.

Kan man använda bygglovsritningar som bygghandlingar?

Vad är förfrågningsunderlag?

Förfrågningsunderlag består av de handlingarna som beställaren tillhandahåller som underlag för anbudsgivarnas anbud. Det består av en teknisk del med tydliga beskrivningar och ritningar som visar vad beställaren vill ha utfört, samt en administrativ del, de så kallade administrativa föreskrifterna. Förfrågningsunderlaget innehåller även anvisningar för olika ritningar samt krav på anbudsgivare och på det som ska byggas. Med hjälp av förfrågningsunderlaget säkerställer man att upphandlingen uppfyller verksamhetens behov och genomförs på ett säkert sätt. Arbetsplatssäkerhet och hanteringen av miljö och avfall beskrivs vanligtvis i underlagen. Ibland kan förfrågningsunderlaget innehålla andra handlingar, till exempel geoteknisk utredning eller anbudsformulär. 

 

I avtal med totalentreprenad, är det entreprenören som ansvarar för projekteringen. I förfrågningsunderlaget kan det också finnas krav och beskrivningar om byggentreprenören och hur underentreprenörer ska bete sig på byggarbetsplatsen.  

 

För att upphandlingsvillkoren för anbudsgivarna ska vara lika måste det vara en tydligt och inte kunna misstolkat på något sätt. Underlagen ska vara redovisade på ett sätt som underlättar för kalkylering. För att det ska gå att beräkna rätt kostnad för entreprenaden måste förfrågningsunderlaget vara tydligt, så att byggnadsentreprenörerna inte behöver ta stora risker. Ett bra förfrågningsunderlag underlättar för beställaren att jämföra de olika anbuden från olika byggnadsentreprenör.

Vad kostar bygghandlingar?

Det är svårt att säga hur mycket bygghandlingar kostar i förhand på grund av det omfattande arbetet med att projektera bygghandlingar. Alla ritningar måste redovisas på ett mer detaljerat sätt. Till exempel måste en planritning redovisas i skala 1:50 och allt på ritningen behöver littereras och måtten på alla fönster, dörrar, väggar behöver redovisas. Det tillkommer även detaljritningar, uppställningsritningar och förteckningsritningar som används för upphandling, tillverkning och montering. Förutom Arkitektritningar (A) tillkommer övriga konsulters handlingar. 

 

Bygghandlingar för ett enplanshus kostar ca 50-100 000 tusen kronor och beror på projektets komplexitet, storlek och kundens behov.

Kontakta oss för att få en offert eller pris på bygghandlingar.

bottom of page