top of page

Vad är en detaljplan?

En detaljplan är ett dokument som talar om hur mark- och vattenområden får användas inom ett specifikt område. En detaljplan uppförs efter Plan- och bygglagen.


En detaljplan består vanligtvis av en plankarta och planbeskrivning. Det är plankartan som reglerar markanvändningen och bebyggelsen.

Vidare är detaljplaner juridiskt bindande och bygglov som strider mot den gällande detaljplanen får inte beviljas, men det finns några undantag.


Exempel: Om detaljplanen säger att du max får bygga 7 meter högt, så kommer du inte få igenom ett bygglov om du överstiger den höjden.
Detaljplan

Det är kommunen som tar fram detaljplaner för att kunna bestämma om hur människor får bygga och vart man får bygga inom kommunen. Kommunen kan bestämma att bevara naturreservat för att man ska ta vara på naturen och miljön. Kommunen bestämmer i detaljplaner om vilka typer av byggnader som får byggas, det kan exempelvis vara butiker och bostäder som får byggas inom ett visst område.

Det är främst i tätbebyggda delarna av kommunen man tar fram detaljplaner för. Kommunen måste ha en aktuell detaljplan för dessa områden, för att kunna ha koll på hur byggnaderna kommer att påverka omgivningen. Om man ska ändra eller bevara ett områdes karaktär så behöver detaljplaner tas fram från kommunen. Även när man planerar inför vart man får bygga i framtiden så behöver kommunen upprätta en detaljplan.


En detaljplan ska redovisa och förklara om hur man tagit hänsyn till olika intressen för området. Detaljplanen ska vara tydlig, så att alla som läser en detaljplan ska kunna tolka rätt och förstå om vad som får byggas inom det detaljplanerade området.


En detaljplan ger en garanterad byggrätt för fastighetsägare inom planområdet under en viss tid, den så kallade genomförandetiden. Genomförandetiden kan variera från fem och femton år och bestäms i planen. Även om tiden för genomförandet har gått ut kan detaljplanen fortsätta att gälla. Om detaljplanen ändras eller upphävs efter att genomförandetiden har gått ut kan det göras utan hänsyn till tidigare byggrätter och fastighetsägarna kan inte få skadestånd för ej utnyttjade rättigheter.
Comments


bottom of page