top of page

Hur går man tillväga för att söka bygglov?

En vanlig fråga som vi får av våra kunder är hur man ansöker om bygglov och vart man ansöker om det. Nedan kommer vi att beskriva stegvis hur man går tillväga för att ansöka om bygglov för exempelvis en tillbyggnad eller ett uterum.1. Börja alltid med att fråga byggnadsnämnden i din kommun, om du behöver bygglov

Det flesta byggnadsprojekt är bygglovspliktiga, där du behöver ansöka om bygglov.

För att du ska vara säker på om just ditt projekt som du planerar kräver bygglov, är det bäst att du tar kontakt med din kommun där fastigheten befinner sig i eller tänkt att byggas i. Byggnadsnämnden kommer att hjälpa dig och specificera vilka typer av handlingar som du behöver lämna in till kommunen för att ansöka om bygglov.


2. Lämna in underlag till kommunen

Det är alltid hos kommunen som du ansöker om bygglov. Du behöver lämna in de handlingar som kommunen kräver för att kommunen ska kunna bedöma din ansökan och

bevilja din bygglovsansökan. Kommunen kräver i de flesta fall fackmannamässigt utföra bygglovsritningar som redovisar det ni tänkt att bygga/ändra i framtiden. Det är väldigt viktigt att ritningarna och de andra handlingarna som kommunen kräver är gjorda på ett korrekt sätt, för att kommunen ska kunna bevilja er ansökan. Tidigare ansökte man om bygglov genom att skicka in alla handlingar i pappersformat till kommunen. Nu har de flesta kommuner e-tjänster som möjliggör att man kan ansöka om bygglov direkt hos kommunens hemsida och ritningarna lämnas in i PDF format.


3. Kommunen gör en första bedömning

När du gjort din ansökan, kommer en bygglovshandläggare att titta närmare på underlagen som du skickat in till kommunen. Vid den första granskningen bedöms om din ansökan är fullständig. Om det saknas något behöver du komplettera det för att kommunen ska kunna bedöma det ordentligt. Anledningen till varför du kan få komplettering från kommunen kan bero på att det saknas något eller att dina ritningar inte är gjorda på ett tydligt och fackmannamässigt sätt.


4. Kommunen skickar dig ett mottagningsbevis

När kommunen anser att din ansökan är komplett ska de lämna information till dig som ska innehålla hur långt tid det tar att bedöma er ansökan om bygglov samt möjlighet till att överklaga beslutet,


5. Kommunen bedömer din ansökan.

När kommunen granskar dina ritningar, tittar dem så att du följer bestämmelserna som finns på detaljplanen. De tittar även på om byggnaden är lämplig för sitt ändamål och om den är tillgänglighetsanpassad.


Om du tänkt bygga utanför detaljplanerat område, kommer kommunen granska dina handlingar utifrån hur området ser ut. Kommunen har ett skäl att neka om de för att bevara det kulturhistoriska arvet som finns i området.


Kommunen har 10 veckor på sig att ge ett beslut från din bygglovsansökan. Ibland kan kommunerna runt om i landet ha mycket att göra och då kan de ta ytterligare 10 veckor tills du får ett beslut. Perioderna där kommunen har som mest att göra brukar vara i februari, mars och maj. Det är många som ansöker om bygglov inför sommaren vid dessa månaderna. Tänk på att ansöka i god tid för att hinna bygga i tid.


Kommunen kan informera personer som berörs av din bygglovsansökan. Det kan till exempel vara dina grannar.


6. Beslut om din bygglovsansökan

Om det som du tänkt bygga/ändra följer bestämmelserna och de krav som kommunen har, så kommer kommun bevilja din bygglovsansökan. Om det däremot inte följer kravet, kommer kommunen att neka din ansökan.


Om kommunen ger ett godkänt bygglov kommer människor som bor i närheten av ditt projekt att få reda på det. De personer som fått reda på ditt projekt har tre veckor på sig att överklaga. De övriga personerna har en månad på sig att överklaga ditt planerade projekt. Om ingen överklagar ditt framtida projekt inom 4 veckor vinner det laga kraft.


Om kommuner nekar ditt bygglov och du eller din arkitekt anser att ni gjort allt rätt kan ni överklaga kommunens beslut till länsstyrelsen. Länsstyrelsen kan välja att ändra på kommunen beslut eller neka ditt överklagande.


Tänk på att du har 5 år på dig för att bli klar med ditt projekt. Du behöver starta igång byggnadsarbetet inom 2 år efter du fått ett godkänt bygglov annars slutar ditt bygglov att gälla.


Obs! Du får inte börja bygga förrän du har fått ett startbesked från din kommun även om du fått ett beviljat bygglov.


7. Tekniskt Samråd

Efter att du fått ett godkänt bygglov kommer kommunen att vanligtvis hålla ett tekniskt samråd med dig. På mötet går ni igenom tillsammans handlingarna och hur projektet är tänkt att genomföras. Om ditt projekt är väldigt litet behövs inget teknisk samråd och kommunen ska ge dig ett startbesked när du får ditt bygglov beviljat.


8. Du får ett startbesked

När du fått startbesked kan du börja med byggnadsarbetet. För att kommunen ska ge dig ett startbesked behöver du visa att det du tänk genomföra uppfyller kraven i PBL (Plan -och bygglagen). Om du inte väntar på ett startbesked och bygger innan, så kan du behöva betala en sanktionsavgift. Tänk på att vänta med att bygga tills du fått ett startbesked.


9. Kommunen kommer att besöka din byggarbetsplats

En person från kommunen kommer att besöka din byggarbetsplats och föra ett protokoll över besöket.


10. Slutsamråd

När ditt projekt är färdigt kommer kommunen hålla ett slutsamråd tillsammans med dig där ni går igenom ert projekt samt om ni har följt kontrollplanen.


11. Slutbesked

När alla krav är uppfyllda kommer du att få ett slutbesked och du kan nu börja nyttja det du byggt. Tänk på att du inte får flytta in i ett hus om du inte fått ett slutbesked, det kan leda till att du får betala en sanktionsavgift. Ibland kan kommunen ge dig ett slutbesked även om allt inte är uppfyllt, men du måste åtgärda problemen senare. Kommunen kan även neka dig ett slutbesked.Bygglov kommunen


Har ni bestämt er för att bygga och är osäkra på hur man söker bygglov, så kan ni kontakta oss, så hjälper vi er att förstå om vad som gäller för just ditt projekt.

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page