top of page

Bygga altan utan bygglov?

En liten altan som ska byggas i anslutning till ett hus, är vanligtvis inte bygglovspliktigt. Man får bygga en altan utan bygglov om man följer dessa tre krav.


  • Inte bygger ut mer än 3.6 meter från husets fasadliv.

  • Golvhöjden inte är högre än 1,8 meter från marknivån.

  • Altanen får inte placeras närmare än 4,5 meter till tomtgränsen.


Om du tänker uppföra en altan som kommer att byggas närmare än 4.5 meter till grannens tomt, så behöver du ett skriftligt godkänt från din granne. Även om din granne tillåter dig att bygga närmare tomtgränsen, så behöver du vanligtvis ansöka om bygglov hos kommunen, eftersom att du inte följer de tre kraven som är listade ovan för att din altan inte ska vara bygglovspliktig.

Altan bygglov


Hur hög får en altan vara?


Om du har en tomt som är brant, så är det vanligt att man får en hög altan.

Höjden på altanen ska mätas från ovansida altangolv, alltså golvet man står på, till marken vid altanens ytterkant. Om ni tänkt att ändra marknivån, så att marken blir högre eller lägre, så mäts höjden från den nya marknivån. Höjden från mark till ovansida altangolv får max vara 1.8 meter för att altanen inte ska vara bygglovspliktig.


Det kan finnas risker med höga altaner. Om en altan är hög och inte har något skydd

kan man ramla ner och skada sig. Det finns allmänna krav på säkerhet i PBL som anger att risken för olyckor ska begränsas. Det står inte något exakt krav på vilken typ av skydd man behöver. Många människor som bygger en hög altan väljer att även bygga staket eller räcke på altanen, för att begränsa olyckor och öka säkerheten. Om man välja att bygga en altan som är 1.8 meter och sedan ett staket eller räcke som är 1,1 meter, så räknas inte höjden på staket eller räcket in när man mäter höjden från marken till altanen.


Om du vill bygga ett plank, mur eller något insynsskyddat så räknas höjden från marken till överkant plank/mur eller det som är insynsskydd. Om vi jämför med vårt tidigare exempel med räcke eller staket, så räknades det inte in i höjden på altanen. Väljer man att bygga altanen insynsskyddat, så räknar man altanens höjd plus plankets/murens höjd och den höjden får max vara 1.8 meter för att altanen inte ska vara bygglovspliktig. Detta medför att man inte får ha en altan som är väldigt hög i jämförelse med om man bygger ett staket eller räcke runt altanen, för att altanen inte ska vara bygglovspliktigt.


Man får uppföra ett tak som inte är bygglovspliktigt över altanen så länge det max är 15 kvadratmeter totalt skärmtak på tomten.Bygglov för altaner


Om du ska uppföra en altan på en byggnad eller ett bebyggelseområde som kan vara särskilt värdefullt utifrån historiskt, kulturhistoriskt, miljömässigt eller konstnärligt perspektiv kan det behövas bygglov. Det är alltid bra att fråga din kommun om det krävs bygglov för att bygga en altan på din tomt. Om din byggnad eller ditt bebyggelseområde är särskilt värdefull, så står det vanligtvis det på detaljplanen.Behövs det bygglov för en friliggande altan?


Det som avgör om en friliggande altan är bygglovspliktigt är höjden på altanen.

Om du har en hög friliggande altan så kan kommunen tolka det som en nybyggnad och då behöver du ansöka om bygglov. Om du tänkt att uppföra ett vanligt trädäck som byggs i marknivå så behövs det i de flesta fall inget bygglov eller bygganmälan.


Ritningar för altan

Om din altan är bygglovspliktig behöver du ansöka om bygglov och lämna in bygglovsritningar. Du ansöker genom att skicka in en ansökningsblankett tillsammans med ritningar till kommunen. De flesta kommuner i Sverige har digitala e-tjänster som underlättar ansökningsprocessen. Förutom att skicka in en ansökningsblankett, så behöver du även skicka in följande ritningar:


  • Planritning som är i skala 1:100 och visar altanen bredd & längd ovanifrån.

  • Sektionsritning i skala 1:100 som visar altanen i genomskärning där man kan se marknivån och olika höjder.

  • Fasadritningar i skala 1:100 som ska visa det befintliga huset tillsammans med altanen om ni tänkt att bygga altanen i anslutning till huset. Om altanen ska byggas fristående, så behöver man endast redovisa den fristående altanen. Fasadritningar ska visa altanen från det olika väderstrecken.

  • Situationsplan i skala 1:400 eller 1:500 som visar altanens placering på tomten, samt mått till tomtgränser.Förutom ritningarna så kan det även behövas en kontrollplan.Ansöka om bygglov för en altan


Din ansökan kommer att hanteras snabbare om du lämnar in rätt handlingar som är utförda på ett fackmannamässigt sätt. Det är därför viktigt att du börjar med att kontakta kommunen eller besöka kommunens hemsida och ta reda på vad du behöver lämna in till kommunen för att din ansökan ska vara komplett. När du har tagit reda på vad som behöver lämnas in till kommunen så kan du antingen försöka rita själv eller så kan du ta hjälp av oss och spara tid till att göra något som är roligare.
Comments


bottom of page