top of page

KontrollansvarigDu som ska ansöka om bygglov kan behöva en kontrollansvarig (KA) för ditt projekt.

För små projekt behövs det vanligtvis ingen KA, exempel om du ska ändra kulören på ditt hus. En KA måste vara certifierad och ska se till så att du följer plan och bygglagen.En KA ska hjälpa dig med att upprätta en kontrollplan, personen ska vara med vid det tekniska samrådet, besiktningar och skriva ett protokoll om ditt bygge, som sedan ska lämnas in till kommunen.


Den kontrollansvarige måste ha en självständig ställning. Personen får inte vara släkt med dig som ska bygga eller arbeta på samma företag. Byggkonsulter hjälper dig med att hitta en kontrollansvarig person i din kommun som kan hjälpa dig.Kontrollansvarig


Den kontrollansvarige måste ha en självständig ställning. Det betyder till exempel att han eller hon inte får vara nära släkt med den som utför åtgärden eller arbeta på samma företag. Byggkonsulter hjälper dig med att hitta en kontrollansvarig person i din kommun.Vid mindre byggnadsprojekt behövs ingen KA, eftersom du som byggherre kan uppfylla ditt ansvar utan hjälp av en kontrollansvarig.


De åtgärder som avses enligt PBL är:

"

 • åtgärder som inte kräver lov eller anmälan,

 • små ändringar av en- eller tvåbostadshus,

 • små ändringar av andra byggnader än en- eller tvåbostadshus,

 • åtgärder avseende uthus, garage och andra små byggnader,

 • att flytta en eller flera enkla byggnader,

 • byte av färg, fasadbeklädnad eller taktäckningsmaterial eller andra åtgärder som avsevärt påverkar byggnadens yttre utseende, förutsatt att byggnaden inte är en särskilt värdefull byggnad,

 • åtgärder avseende skyltar eller ljusanordningar,

 • åtgärder som kräver rivningslov på grund av utökad lovplikt i detaljplan eller områdesbestämmelser, och

 • åtgärder som kräver marklov, om åtgärden är liten.

 • anordna, inrätta, uppföra, flytta eller väsentligt ändra fasta cisterner och andra fasta anläggningar för kemiska produkter som är hälso- och miljöfarliga och för varor som kan medföra brand eller andra olyckshändelser, om anläggningen är liten och endast avsedd för en fastighets behov,

 • anordna, inrätta, uppföra, flytta eller väsentligt ändra bygglovspliktiga vindkraftverk, om vindturbinens diameter är mindre än tre meter,

 • anordna, inrätta, uppföra, flytta eller väsentligt ändra murar och plank,

 • anordna, inrätta, uppföra, flytta eller väsentligt ändra parkeringsplatser utomhus, om anläggningen är liten,

 • anordna, inrätta, uppföra, flytta eller väsentligt ändra begravningsplatser, om anläggningen är liten, eller

 • anordna, inrätta, uppföra, flytta eller väsentligt ändra transformatorstationer


"


Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page