Sök
 • BYGGLOVSKONSULTER

Kontrollansvarig

Uppdaterad: 13 okt 2020Du som ska bygga, riva eller utföra markarbeten kan behöva en kontrollansvarig, KA, för ditt projekt. Du behöver oftast inte en kontrollansvarig om du bara ska göra små ändringar av till exempel ett en- och tvåbostadshus. När du utför en åtgärd som varken kräver lov eller anmälan krävs aldrig en kontrollansvarig.


Den kontrollansvarige du anlitar måste vara certifierad. Kravet finns i EU:s tjänstedirektiv och innebär att bara personer som är certifierade får göra det en kontrollansvarig ska göra.


Den kontrollansvarige ska medverka till att ditt projekt uppfyller kraven i bygglagstiftningen. Den kontrollansvarige ska bland annat hjälpa dig att ta fram ett förslag till kontrollplan. Den kontrollansvarige ska också se till att kontrollplanen följs, vara med vid det tekniska samrådet, besiktningar och andra kontroller samt skriva ett utlåtande som ska vara underlag för byggnadsnämndens slutbesked.Den kontrollansvarige måste ha en självständig ställning. Det betyder till exempel att han eller hon inte får vara nära släkt med den som utför åtgärden eller arbeta på samma företag. Byggkonsulter hjälper dig med att hitta en kontrollansvarig person i din kommun.Vid enklare projekttyper krävs ingen kontrollansvarig, detta bedöms på att byggherren kan uppfylla sitt ansvar utan stöd av en kontrollansvarig.


De åtgärder som avses enligt PBL är:

 • åtgärder som inte kräver lov eller anmälan,

 • små ändringar av en- eller tvåbostadshus,

 • små ändringar av andra byggnader än en- eller tvåbostadshus,

 • åtgärder avseende uthus, garage och andra små byggnader,

 • att flytta en eller flera enkla byggnader,

 • byte av färg, fasadbeklädnad eller taktäckningsmaterial eller andra åtgärder som avsevärt påverkar byggnadens yttre utseende, förutsatt att byggnaden inte är en särskilt värdefull byggnad,

 • åtgärder avseende skyltar eller ljusanordningar,

 • åtgärder som kräver rivningslov på grund av utökad lovplikt i detaljplan eller områdesbestämmelser, och

 • åtgärder som kräver marklov, om åtgärden är liten.

 • anordna, inrätta, uppföra, flytta eller väsentligt ändra fasta cisterner och andra fasta anläggningar för kemiska produkter som är hälso- och miljöfarliga och för varor som kan medföra brand eller andra olyckshändelser, om anläggningen är liten och endast avsedd för en fastighets behov,

 • anordna, inrätta, uppföra, flytta eller väsentligt ändra bygglovspliktiga vindkraftverk, om vindturbinens diameter är mindre än tre meter,

 • anordna, inrätta, uppföra, flytta eller väsentligt ändra murar och plank,

 • anordna, inrätta, uppföra, flytta eller väsentligt ändra parkeringsplatser utomhus, om anläggningen är liten,

 • anordna, inrätta, uppföra, flytta eller väsentligt ändra begravningsplatser, om anläggningen är liten, eller

 • anordna, inrätta, uppföra, flytta eller väsentligt ändra transformatorstationer


70 visningar0 kommentarer