Sök
 • BYGGLOVSKONSULTER

Attefallshus

Ett attefallshus är en bygglovsbefriad komplementbyggnad (max 30 kvadratmeter) eller komplementbostadshus (max 30 kvadratmeter). Du behöver göra en anmälan till din kommun och få ett startbesked innan du får börja bygga.Det här gäller för attefallshus:

 • Det ska finnas ett befintligt en-eller tvåbostadshus på tomten.

 • Byggnaden ska placeras i omedelbar närhet till en- eller tvåbostadshuset.

 • Om byggnaden ska vara en komplementbyggnad så får den vara max 30 kvadratmeter.

 • Om byggnaden ska vara ett komplementbostadshus så får den vara max 30 kvadratmeter.

 • Nockshöjden för taket får vara högst 4,0 meter.

 • Byggnaden ska vara fristående.

 • Byggnaden får inte placeras närmare tomtgränsen än 4,5 meter, om du inte har grannens medgivande. Om du vill placera byggnaden närmare än 4,5 meter mot allmän plats, som till exempel gata, park eller cykelväg, behöver du kontakta kommunen och med stor sannolikhet söka bygglov.

 • Byggnaden ska placeras minst 30 meter från järnväg.

 • Byggnaden får inte uppföras vid byggnader eller inom bebyggelseområden som är särskilt värdefulla.

 • Byggnaden får inte placeras inom eller i anslutning till vissa områden som är av riksintresse för totalförsvaret.

 • Det får inte finnas krav på bygglov för attefallshus i den detaljplan som gäller för området.Nya regler för attefallshus 2020

Riksdagen har beslutat att den tillåtna byggnadsarean för alla attefallshus ska utökas från 25 till 30 kvadratmeter. Lagändringen börjar gälla 1 augusti 2020.


Vad är ett komplementbostadshus?

Ett komplementbostadshus är en komplementbyggnad som är inredd som en självständig bostad. Den kan användas antingen som ett fritidshus eller permanentbostad.


Behöver jag bygglov?

Nej, du behöver inte något bygglov för att bygga ett komplementbostadshus som ryms inom reglerna för attefallsåtgärder för nybyggnad. Du behöver endast göra en anmälan.

Bygglov behöver du söka om komplementbostadshuset ska uppföras vid byggnader eller inom bebyggelseområden som är särskilt värdefulla.


Vilka bygglovshandlingar behöver jag skicka in tillsammans med min anmälan?

Om byggnaden ska vara ett uterum så behöver du lämna in följande bygglovsritningar:

 • Situationsplan skala 1:400 eller 1:500. På situationsplanen ska du rita in byggnadens storlek och placering på tomen.

 • Planritning skala 1:100. På planritningen ska du rita in väggtjocklek, fönster- och dörröppningar samt rumsfunktioner. Tillbyggnaden ska redovisas med befintlig byggnad.

 • Fasadritning skala 1:100. På fasadritningen ska du rita in hur byggnaden ser ut utifrån byggnadens olika sidor. Du ska redovisa alla berörda fasader med marknivå. Tillbyggnaden ska redovisas med befintlig byggnad.

 • Sektionsritning skala 1:100. På sektionsritningen ska du rita tillbyggnaden i genomskärning och visa rumshöjden.

 • Eventuell­ brandskyddsbeskrivning.

Om tillbyggnaden ska användas som en del av bostaden, till exempel sovrum eller vardagsrum, så behöver du även lämna in följande:

 • Konstruktionsritning skala 1:50. På ritningen ska det framgå en detaljerad beskrivning av konstruktionen. Dimensioner, ingående material och allmänna föreskrifter ska redovisas.

 • Redovisning av tillbyggnadens energianvändning

 • Ritningar för värme, ventilation och eventuellt vatten

 • Kontrollplan

 • Brandskyddsbeskrivning


67 visningar0 kommentarer