top of page

Attefallshus

Ett Attefallshus är en bygglovsbefriad komplementbyggnad som max får vara 30 kvadratmeter i byggnadsarea. Samma regler gäller för ett komplementbostadshus


Du behöver göra en anmälan till din kommun och få ett startbesked innan du får börja bygga.Nedan listar vi vad som gäller när man tänker bygga ett Attefallshus

  • Det ska finnas ett befintligt en-eller tvåbostadshus på tomten, annars räknas Attefallshuset som huvudbyggnad och då är det bygglovspliktigt om du tänkt att uppföra det på en obebyggd tomt.

  • Byggnaden ska placeras i omedelbar närhet till en- eller tvåbostadshuset.

  • Om byggnaden ska vara en komplementbyggnad så får den vara max 30 kvadratmeter.

  • Attefallshuset får inte byggas närmare än 4,5 meter till tomtgräns om du inte har fått ett skrivit medgivande från din granne.

  • Nockhöjden får Max vara 4 meter från medelmarknivån.

  • Byggnaden ska vara fristående.

  • Byggnaden får inte placeras närmare tomtgränsen än 4,5 meter, om du inte har grannens medgivande. Om du vill placera byggnaden närmare än 4,5 meter mot allmän plats, som till exempel gata, park eller cykelväg, behöver du kontakta kommunen och med stor sannolikhet söka bygglov.

  • Komplementbyggnaden får inte placeras närmare än 4.5 meter till allmän plats, det kan exempelvis vara en väg eller gata.

  • Byggnaden får inte uppföras vid byggnader eller inom bebyggelseområden som är särskilt värdefulla.

  • Ett Attefallshus får endast byggas en gång och den stora fördelen med Attefallshus är att den får strida mot detaljplan. Med detta menas att du kan bygga på punktprickad mark eller när byggrätten är utnyttjad.BYGGLOVSRITNIGNAR ATTEFALLSHUS
Nya regler för Attefallshus

Som vi nämnt ovan så ska ett Attefallshus vara max 30 kvadratmeter i byggnadsarea. Innan 2020 så fick det max vara 25 kvm men sedan har riksdagen beslutat att öka arean med 5 kvadratmeter.


Vad är ett komplementbostadshus?

Ett komplementbostadshus är en komplementbyggnad som nyttjas som en självständig bostad. Den kan användas antingen som ett fritidshus eller permanentbostad.


Behöver jag bygglov?

.Nej, du behöver inte något bygglov för att bygga ett komplementbostadshus som ryms inom reglerna för Attefalls åtgärder för nybyggnad. Du behöver endast göra en anmälan hos din kommun.

Bygglov behöver du söka om komplementbostadshuset ska uppföra inom bebyggelseområden som är särskilt värdefulla. Innan du börjar planera för att bygga, så kan det vara bra att du dubbelkollar om vad som gäller för just den tomten du har. I detaljplanen kan du se vilka bestämmelser som gäller.

Vilka bygglovshandlingar behöver jag skicka in tillsammans med min anmälan?

Kommunen vill se vad du tänkt att bygga och därför behöver du redovisa det tydligt.

Du hittar vanligtvis handlingarna som kommunen kräver på kommunens hemsida.

De vanligaste är att kommunen kräver bygglovsritningar. Du behöver lämna in en planritning, sektionsritning, fasadritning och situationsplan.


Comments


bottom of page