top of page

Geoteknisk markundersökning - viktig trygghet för husbyggare!

Har du någon gång kommit i kontakt med begreppet "geoteknisk markundersökning"? Det är inte så tråkigt som det kan låta, i själva verket är detta riktigt spännande! Hur ser det egentligen ut under jordskorpan?

Hjälp med bygglov

Vad är en geoteknisk markundersökning?


Tänk dig att du ska bygga ett stort hus på mark där ingen tidigare byggt något. Marken ser mycket fin ut, den är jämn och fast och du känner dig nöjd med val av byggplats. Men låt dig inte luras! Marken behöver inte vara lika fin några decimeter under ytan och detta kan bli ödesdigert om den är mjuk och huset börjar sjunka.


En geoteknisk markundersökning utförs för att kontrollera hur marken ser ut en bit ner. Vilka egenskaper har jord och berg under ytan? Hur stadigt kommer byggnaden att stå? Det är viktigt för dig att veta innan byggstart. Undersökningen kan ha flera olika utgångspunkter där alla har en egen geoteknisk frågeställning. I byggprojektet kan undersökningen vara ett underlag för att välja metod och teknisk lösning då man ska lägga grund eller förstärka svagheter. Undersökningen kan också handla om att utreda stabilitet för att se om det finns risker med att använda marken till avsett ändamål, det vill säga - finns det risk för skred eller ras. Hur undersökningen läggs upp, samt hur detaljerad den är beror helt på markens avsedda användning.Jordlager och hållfasthet


En geoteknisk undersökning tittar också på jordlager och jorddjup, hur fast och lagringstät jorden är. Du kan också få reda på vilka jordarter som finns och man kan bedöma grundvattennivåer. Om du bygger på ett berg kan det behövas en mer omfattande undersökning av berggrunden för att fastställa stabilitet och bärighet.


Olika typer av undersökningar


Det finns olika typer av geotekniska markundersökningar, eller fältundersökningar som de också kallas. Man kan utföra dem i fält eller i laboratorium som man följer upp efteråt. Geologin på platsen påverkar val av undersökningstyp, samt den geotekniska frågeställningen. Olika typer kostar olika mycket och man får olika typer av resultat.


Man kan göra en enkel undersökning för att ta reda på om man kan lägga grund på den mark som du valt ut för ditt hus. Om marken är för mjuk kan du behöva åtgärda den, exempelvis påla marken. Det svaret får du per automatik i en enkel undersökning. Om du gör en mer avancerad geoteknisk markundersökning får du ut fler parametrar som svarar på hur markens tillstånd ser ut. Det kan vara så att leran ändå ger ett fast underlag för husgrunden fast den är mjuk, men då behöver du avancerad mer detaljerad information.


Välj metoden


Vid beställning av geotekniska markundersökningar får du oftast hjälp för att välja den metod som är bäst för din mark. Om du bygger på ett berg kanske du inte ens behöver någon som borrar för att kontrollera underlaget och då sparar du kostnaden för detta. De underlag som man helst inte vill ha är silt och lera. Silt är svårhanterligt, den kan flyta ut överallt om den störs. Silt ligger under grundvattennivån och blir till vätska när den kommer fram. Lera är mjukt och har därför sämre bärighet.


Ska man välja en enkel eller mer avancerad undersökningsmetod?

Du kanske har synligt berg på byggplatsen. Enligt denna metod gräver byggaren ner i marken tills man stöter i berget. Byggaren fotograferar till geoteknikern som via sin jordartskarta sedan kan ge dig svar på om det finns tillräckligt med information för att bedöma hur du ska lägga grunden.

Denna metod går med enkelhet att utföra själv för att spara kapital, företag som Nordisk Maskin erbjuder maskiner och maskinredskap för markarbeten.


Vid en enkel undersökning kommer en geotekniker ut till din mark med bandvagnen för att drilla hål efter en borrplanering som framtagits av geoteknikern. Maskinen tar mått på motstånd eller antal slag som det krävs för att ta sig nedåt i marken. På så sätt får geoteknikern veta om marken är fast eller inte och kan uttala sig om ifall det kan läggas platta på mark eller om det behöver pålas. En enkel undersökning kan vara bra att starta med eftersom du kanske inte behöver göra mera för att bekräfta att marken kan bebyggas. Svaret på vilken metod du ska välja får du bäst av geoteknikern.


Vad kostar en geoteknisk markundersökning?


Ofta tänker man att borrning i berg och mark är riktigt kostsamt, men det beror på hur man ser det. Nyttan är oerhört stor. En geoteknisk markundersökning kan kosta mellan cirka 20 000 och 25-26 000 kronor, det beror på metoden. Runt 20 000 kronor för den enklare undersökningen och runt 26 000 kronor för den mer avancerade metoden. För halva priset kan geoteknikern borra i marken men inte analysera - frågan är om detta är så klokt. Om det räcker att bara titta på fotografier och jordartskartan blir det förstås en ännu lägre kostnad. Oavsett detta kommer det att kosta pengar om du behöver spränga undan berg.


Arbetstiden brukar normalt vara runt 2 dagar, men analysen efteråt kan dra ut lite mer på tiden, kanske en månad, beroende på vilken geotekniker du har givit uppdraget till.Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page